• Page 1 of 1
  • 1
Forum moderator: MASTER, DURDON  
Forum » CHET TILLAR BO'LIMI » Ingliz tili uchun » Inglizcha-O´zbekcha lugat
Inglizcha-O´zbekcha lugat
DURDONDate: Juma, 09-Sen-2011, 19:49 | Message # 1
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:


Inglizcha-O`zbekcha
Lugàt

A.Holmuradov
R.Azizov


 
DURDONDate: Juma, 09-Sen-2011, 20:45 | Message # 2
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
a book ------------------------ kitob

abandon----------------------1. bemalollik; 2.voz kechmoq, 3. tuship qolmoq (biron royhatdan)

abase-
-----------------------1. ho`rlamoq,kamsitmoq; 2. lavozimni pasaytirmoq

abasement------------------1.ho`rlash, kamsitish; 2.pasaytirish

abashment----------------- 1. hijolat tortish, sarosimaga tushish

abate----------------------- 1. kamaytirmoq, ozaytirmoq 2. tushirmoq chegirma qilmoq1. kamayish

abatement------------------1. kamaytirish , chegirma, 2. bekor qilish

abbreviation--------------- qisqartirish, qisqartma

abdicate-------------------- kechmoq, bahridan o`tmoq

abdication-----------------voz kechish

abduct-------------------olib qochmoq, aldab zo`rlab olib ketmoq


 
DURDONDate: Shanba, 10-Sen-2011, 19:29 | Message # 3
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
abele-------------------- oq terak

aberration----------- yo`ldan toyish, adashish

abhor----------------- nafratlanmoq, yomon ko`rmoq

abhorence----------- nafratlanish ,jirkanish

abidance------------- amal qilish, rioya qilish

abide--------------- sodiq bolmoq, chidamoq

abidning------------ doimiy,abadiy

ability--------------- qobiliyat, istedod

abjeckt ------------ 1. ayanchli 2. ho`rlangan, bechora

abjuration---------- kechish

abjure--------------- kechmoq

ablaze-------------- o`t ichida, alangada


 
DURDONDate: Shanba, 16-Fev-2013, 01:31 | Message # 4
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
a__________ noaniq artikil
abbreviation______ qisqartirish
abdomen___________ qorin
abduct ________o`g`irlab ketmoq, olib qochmoq
(kuch bilan)
ability ____________qobiliyat
about______ haqida
above _____________yuqorisida
abridge ___________qisqartirmoq
absolute__________ mutlaq
absolutely ____________butunlay
absolve_________ aybsiz deb tan olinmoq
absorb __________yutmoq
abstain ___________o`zini tiymoq (nafsini), sabr qilmoq
academician ____________akademik
accede __________rozi bo`lmoq, ko`nmoq
accelerate ___________tezlatmoq
accomplish ___________to`ldirmoq, bajarmoq
accordance __________rozilik
according ___________to ...ga ko`ra
account for ____________hisobot bermoq
accountable __________javobgar, mas`ul
achievement_____________ samara, yutuq
acne __________husnbuzar
across ___________orqali
action ___________harakat
active __________faol
activity___________ faoliyat
adapt ___________ko‘nikmoq
adapt to ____________…ga moslashmoq
adaptable __________moslashuvchan
addition _________qo`shimcha
additional __________qo`shimcha, to`ldiruvchi
adjoin _____________jips bo`lib turmoq
adjunct ___________yordamchi, ilova
adjust ________________moslashmoq
administer ____________boshqarmoq
admirable _____________oliy, ajoyib
admission ____________kirish yo`li
admit ___________tan olmoq
admonish ___________ogohlantirmoq
adopt ____________qabul qilmoq
adore __________sidqidildan sevmoq
advantage __________afzallik
advertise ___________reklama qilmoq
advertising agency_________ reklama agentligi
advise ___________maslahat bermoq
advocate___________ tarafdor
aerate ________shamollatmoq
affair __________________ish
affront ___________haqorat, tahqir


 
DURDONDate: Yakshanba, 17-Fev-2013, 00:53 | Message # 5
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
afraid__________ __qo`rqmoq
afresh ______________yangidan, yana
after _____________keyin, so`ng
afternoon _______________tushdan so`ng
afterwards__________ keyin, so`ng
again ______________yana
against _____________qarshi
age ________________yosh, asr
ageless _________________azaliy va abadiy, boqiy
agenda______________ kun tartibi
aggrieve ___________xafa qilmoq
agitate__________________ bezovta qilmoq, hayajonga solmoq
ago _____________________oldin, ilgari
agree (to) _____________rozi bo`lmoq
agreement __________________kelishuv, rozilik
agriculture _____________qishloq xo`jaligi
aid _____________yordam bermoq
ail ___________________og`ritmoq, qiynamoq
ailment _______________kasallik, nosog`lom
aim_______________ maqsad
air ___________________havo
airplane___________________samolyot
all _______________hamma, butunlay
all over the world _____________dunyo bo`ylab
allegation ____________ariza
alleviate ________________yumshatmoq
allot ___________aniqlamoq, belgilamoq
allude ___________________sha`ma qilmoq
almost____________________ deyarli
alone _______________yolg`iz
aloud ________________ovoz chiqarib, eshittirib
already_______________ allaqachon
also __________________ham, shuningdek
alter __________________o`zgartirmoq
alternate _________________navbatlamoq, almashlab turmoq
although _______________…ga qaramay
altogether___________________ mutlaqo, juda, umuman
always ______________________har doyim
amateur___________________havaskor
ambulance aid_________________ tez yordam
amend ____________________yaxshilanmoq
amends __________________o`rnini to`ldirish
amid (st)_____________________ orasida, o`rtasida
amiss ________________noto`g`ri, bemavrid
among ___________________orasida
amorist________________ yigit, xushtor, oshiq
amount__________________ turmoq, tenglashtirmoq
ample_____________________ yetarli
amplify ____________________oshirmoq, kengaytirmoq
ampoule____________________ ampula
amuse _____________________qiziqtirmoq
an __________________________noaniq artikl


 
DURDONDate: Chorshanba, 20-Fev-2013, 03:26 | Message # 6
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
anatomy____________________ anatomiya
ancestry ________________ota-bobo, ajdod
ancient___________________ qadimiy
and __________________va (bog`lovchi)
anemia__________________ kamqonlik
anew __________________yana, qaytadan
angry ( to be) _____________jahli chiqmoq
animal____________________ hayvon
anniversary ___________________yilligi (yubiley)
announce _____________________e`lon qilmoq, bildirmoq
answer ____________________javob, javob bermoq
ant __________________________chumoli
anthem_______________________ madhiya
anthrax_______________________ kuydirgi (kasallik)
anxiety ______________________tashvish, xavotir
any kimdir, ___________________nimadir, bir qancha
anybody_________________________ kimdir
anything _______________________nimadir, biror narsa
anywhere_________________________ qayerdadir
apartment _______________________kvartira
apiarist ____________________________asalarichi
apologize_________________________ uzr so`ramoq
appall _____________________________qorqitmoq
apparent _________________________ko`rinarli, aniq, yaqqol
appear ________________________paydo bo’lmoq
appearance ____________________paydo bo`lishi
appendicitis ____________________apenditsit
appendix _________________________apendiks, chuvalchangsimon ichak
appetite _______________________ishtaha, hohish
apple_________________________olma
appliance ______________________moslama
application _____________________foydalanish
applied art_____________________amaliy san`at
apply __________________________ishlatmoq
appoint __________________________tayinlanmoq
appointment _________________________uchrashuv
approach ____________________________yaqinlashish, yo`l
appropriation _________________________o`ziniki qilib olish
approval _____________________________qo`llab quvvatlanish
apricot______________________________o`rik
apron ________________________________fartuk
aptitude _______________________________qobiliyat
architecture______________________________ me`morchilik
area_____________________________________ maydon
argue ____________________________________tortishmoq, bahslashmoq
arise ______________________________________turmoq
arm _________________________________tirsak
armchair _____________________________kreslo
around_________________________________ bo`ylab, atrofida
arrange _________________________________o`rnatmoq
arranged _________________________________volume belgilangan miqdor
arrest ________________________________hibsga olmoq


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:09 | Message # 7
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
NUMBERS RAQAMLAR
1.One
2.Two
3.Three
4.Four
5.Five
6.Six
7.Seven
8.Eight
9.Nine
10.Ten
11.Eleven
12.Twelve
13.Thirteen
14.Fourteen
15.Fifteen
16.Sixteen
17.Seventeen
18.Eighteen
19.Nineteen
20.Twenty
21.Twenty one
22.Twenty two
23.Twenty three
24.Twenty four
25.Twenty five
26.Twenty six
27.Twenty seven
28.Twenty eight
29.Twenty nine
30.Thirty
40. Forty
50. Fifty
60. Sixty
70. Seventy
80. Eighty
90. Ninety
100. Hundred

WEEKS HAFTALAR

Monday Dushanba
Tuesday Seshanba
Wednesday Chorshanba
Thursday Payshanba
Friday Juma
Saturday Shanba
Sunday Yakshanba

MONTHS OYLAR

1.January Yanvar
2.February Febral
3.March Mart
4.April Aprel
5.May May
6.June Iyun
7.July Iyul
8.August Avgust
9.September Sentyabr
10.October Oktyabr
11.November Noyabr
12.December Dekabr

COLORS RANGLAR

1.white oq
2.black qora
3.red qizil
4.yellow sariq
5.orange olovrang
6.purple siyoqrang
7.green yashil
8.blue ko’k
9.pink pushti, ro’ziviy


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:10 | Message # 8
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
OPPOSITES - Antonim (qarama-qarshi ) so'zlar

Beginning – end bosh - oxir
Clean – dirty toza - iflos/kir
Fertile – barren (land) unumli - unumsiz
Happy – unhappy hursand - hafa
Life – death hayot - o'lim
Friend – enemy do'st - dushman
Modern – traditional zamonaviy - an'anaviy
modern - ancient hozirgi - qadimiy
Open – shut ochiq - yopiq
Wide – narrow keng - tor
High - low baland - past
Peace – violence/war tinchlik – janjal/urush
Polite – rude odobli – odobsiz
Silence – noise jimjitlik – shovqin
Cheap – expensive arzon – qimmat
Hot/warm – cold cool issiq/iliq – sovuq/muzdek
Health – disease sog’liq – kasallik
Well – sick sog’ – kasal
Night – day kecha – kunduz
Top – bottom ust – tag
Backwards – forwards orqaga – oldin
Back – front orqa – old
Dead – alive o’lik – tirik
Near – far yaqin – uzoq
Left – right chap – o’ng
Inside – outside ichkari – tashqari
Up – down tepaga – pastga
Yes – no ha – yo’q
Here – there bu/shu yerda – u o’sha yerda
Soft – hard yumshoq – qattiq
Easy – difficult oson – qiyin
Quick – slow tez – sekin
Big – small katta - kichkina
Old – young qari - yosh
Tall – short (people) baland bo’yli – past bo’yli
Tall – short (things) uzun - kalta
Strong – weak kuchli - kuchsiz
Success – failure muvaffaqiyat - muvaffaqiyatsizlik
New – old yangi - eski
Question – answer savol - javob
Safety – danger xavfsizlik - xavflik
Good – bad yahshi - yomon
True – false to’g’ri – noto’g’ri
Light – darkness yorug’ – qorong’i
Well – badly yahshi - yomon
Truth – lie haqiqat – yolg’on


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:12 | Message # 9
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
NUMBERS-Tartib raqamlar

First birinchi
Second ikkinchi
Third uchinchu
Fourth to’rtinchi
Fifth beshinchi
Sixth oltinchi
Seventh yettinchi
Eighth sakkizinchi
Ninth to’qqizinchi
Tenth o’ninchi
Fifteenth o’n beshinchi
Twentieth yigirmanchi

Once bir marta
Twice ikki marta
Three times uch marta
One – half yarim
One – quarter chorak
Three – quarters to’rtdan uch qismi
One – third uchdan bir qismi
Two – thirds uchdan ikki qismi


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:13 | Message # 10
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
SEASONS

Summer yoz
Autumn kuz
Winter qish
Spring bahor


SPORTS


Athletics atletika
Ball to’p
Basketball basketbol
Chess shahmat
Goal go’l
Horse racing poyga
Horseback – riding ot minish
Match o’yin; match
Soccer match futbol matchi
Pitch maydon
Referee sudya; hakam
Rugby regbi
Skating konki uchish
Skiing chang’I uchish
Soccer futbol
Stadium stadion
Swimming suzish
Team kamanda
Wrestling kurash

Who won? Kim yutdi?
What’s the score? Hisob necha bo’ldi?
Who scored? Kim go’l urdi?

OCCASIONS

BIRTH tu’gilish
DEATH vafot
FUNERAL janoza
MARRIAGE turmush qurish
WEDDING CEREMONY nikoh to’yi
CIRCUMCISION CEREMONY sunnat to’yi

SIZES

Small kichik (razmer)
Big katta (razmer)
Heavy (weight) og’ir
(Material) qalin
Light yengil
More ko’proq
Less kamroq
Many ko’p
Too much/many juda ko’p
Enough yetarli
That’s enough bo’ldi
Also yana
A little bit ozgina
Do you have a carrier bag? Sizda katta sumka bormi?


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:14 | Message # 11
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
CLOTHES

Bag sumka
Belt kamar
Boots etik
Cotton paxta(li)
Dress ko’yla
Gloves qo’lqop
Handbag sumka
Hat shapka
Jacket kostyum
Jeans jinsi shim
Leather ko’ja
Tie galstuk
Overcoat plash
Pocket cho’ntak
Scarf sharf
Shirt ko’ylak
Shoes tufli
Socks naski/paypoq
Suit kostyum – shim
Sweater jemper
Tights kalgotka
Trousers shim
Umbrella zo’ntik
Underwear ishton/ichki kiyim
Uniform fo’rma
Wool jun


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:15 | Message # 12
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
FOODS

Bread (flat) non
(loaf) buxonka non
Candy konfet
Caviar ikra
Cheese sir/pishloq
Chewing gum saqich/zivachka
Egg tuxum
Flour un
French fries salo’mka
Hamburger gamburger
Honey asal
Ice cream muz qaymoq/marojniy
Ketchup ketchup
Mustard gorchitsa
Nut mag’iz
Almond bodom
Pistachio pista
Salty apricot pits sho’rdanak
Walnut yong’oq
Oil yog’
Pasta makaron
Black paper qora muruch
Hot paper garmdori
Pizza pitsa
Salad salat
Salt tuz
Sandwich buterbrod
Soup sho’rva
Sugar shaker
Vinegar sirka/uksus
Yogurt qatiq


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:17 | Message # 13
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
VEGETABLES

Beetroot qizilcha
Cucumber bodring
Potato kartoshka
Pepper qalampir
Tomato pomidor
Vegetables sabzavot

FRUIT

Apple olma
Grape uzum
Lemon limon
Melon qovun
Orange apel’sin
Peach shaftoli
Persimmon xurmo
Plum olxo’ri
Sour plum ko’k sulton
Strawberry qulupnay
Watermelon tarvuz


MEATS


Beef mol go’shti
Chicken tovuq
Fish baliq
Kebab (chunks of meat) shahlik
(Ground meat) kabob
Lamb qo’y go’shti
Pork cho’chqa go’shti
Sausage/hot dog sosika

DRINKS

Alcohol(ic drinks) spirt(li ichimliklar)
Beer pivo
Bottle shishka
Brandy konyak
Can banka
Champagne shampaniskiy
Coffee kofe/qahva
Coffee with milk sutli kofe
Cognac konyak
Fruit juice meva sharbati
Ice muz
Milk sut
Mineral water mineral suv
Tea choy
Tea with lemon limonli choy
Tea with milk sutli choy
No sugar, please shakarsiz
Vodka aroq
Water suv
Whisky viski
Wine sharob/vino

ENTIQUETTE

How are you? Yahshimisiz?
(Or) ahvollariz yahshimi?
(Or) qalaysiz?
Fine, thank you! Yahshi, rahmat!
See you tomorrow! Ertagacha xayr!
Good bye! Xayr!
Bon voyage! Oq yo’l!
Welcome! Marhamat!
Xush Kelibsiz*

Bon appétit! Olinglar!**
Thank you rahmat
Good luck! Sizga omad!
Excuse me! Kechirasiz!

Man I ? mumkinmi?
Sorry? Kechirasiz!
(Or) xafa bo’lmang!


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:18 | Message # 14
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
QUICK REFERENCE

I men
You (singular) siz
He/she/it u
We biz
You (plural) sizlar
They ular
This bu/shu
That u/o’sha
These bular
Those ular
Here bular
There ular
Where? Qayer(da)
Who? Kim?
What? Nima?
When? Qachon?
Which? Qaysi?
How? Qanday? Qanaqa?
Why? Nimaga? Nega?
How much? Qancha?
How many? Necha(ta)
Is there?/are there? ….bormi?
Where is/are? …qayerda?
OR …qayoqa
What must I do? Men nima qilay?
What do you want? Sizga nima kerak?


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:20 | Message # 15
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
Very juda
and bilan
Or yoki
But lekin

I like ……something menga……..yoqadi
(People with strong likes) men….-ni yahshi ko’raman

EX: I like to read men o’qishni yahshi ko’raman

I don’t like…. Men ….ni yomon ko’raman
OR menga…yoqmaydi

EX: I don’t like to sing men ashula etishni yoqtirmayman

I want …. Something men … olmoqchiman
OR menga… kerak
EXAMPLES
I want to buy a car men mashina olmoqchiman
I want a car menga mashina kerak

I want to (leave) men (ket)moqchiman
I don’t want ….. menga…… kerak emas
I don’t want to (leave) men (ket)moqchimasman
OR (ket)gim kelmayapti

I know bilaman
I don’t know bilamdim

Do you understand? Tushinasizmi?
I understand Tushinaman
OR Bilaman
I don’t understand tushinmadim
OR bilmayman
I am sorry Afsus!
OR xarfa bo’lmang!
(if someone falls ill)/ agar kimdir kasal bo’lsa Xudo shifosini bersin.
(if someone dies)/ agar kimdir olamdan o’tsa bandachilik

It’s important bu muhim narsa
It doesn’t matter hech nima qilmaydi
You’re welcome! Arzimaydi
I am grateful minnatdorman
I appreciate it minnatdorman
No problem! Xo’p!
More or less taxminan
Here is/here are mana….
Is everything OK? Hamma narsa joyidami?
Danger! Xavfli!
How do you spell that? Qanaqa yoziladi?


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:22 | Message # 16
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
[size=14]THE BODY

Ankle-to’piq
Arm-qo’l
Back-orqa
Lower back-bel
Upper back/shoulder-yelka
Beard-soqol
Blood-qon
Body-badan
Bone-suyak
Bottom-keyin
Breast/chest-ko’krak
Chin-iyak
Ear-quloq
Elbow-tirsak
Eye-ko’z
Face-yuz
Finger-barmoq
Foot-oyoq
Genitals-jinsiy azolar
Hair (on head)-soch
Hair (on body)-qil/tuk
Hand-qo’l
Head-bosh
Heart-yurak
Jaw-jag’
Kidney-buyrak
Knee-tizza
Leg-oyoq
Lip-lab
Liver-jigar
Lung-o’pka
Mouth-og’iz
Mustache-mo’ylov
Neck-bo’yin
Nose-burun
Shoulder-yelka
Stomach-qorin
Teeth-tish
Throat-tomoq
Thumb-bosh barmoq
Toe-oyoq barmoqg’i
Tongue-til
Tooth-tish
Vein-vena/tomir
Womb-bachadon
Wrist-bilak

[/size]


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:23 | Message # 17
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
ANIMALS
MAMMALS

Bear-ayiq
Bull-buqa
Camel-tuya
Cat-mushuk
Cow-sigir
Deer-kiyik
Dog-kuchuk/it
Donkey-eshak
Fish-baliq
Flock (sheep)-to’da
(Birds)- gala
Goat-echki
Herd-poda
Horse-ot
Lamb-qo’zi
Mare-baytal
Mouse-sichqon
Mule-xachir
Pig-cho’chqa
Pigeon-kaptar
Pony-toychoq
Rabbit-quyon
Ram-qo’chqor
Rat-kalamush
Sheep-qo’y
Sheepdog-cho’pon iti
Stallion-ayg’ir
Wolf-bo’ri
BIRDS
Bird-qush
Chicken/hen-tovuq
Crow-qarg’a
Duck-o’rdak
Eagle-burgut
Goose-g’oz
Owl-Boyo’g’li
Partridge-kaklik
Rooster-xo’roz
Bird-qush
Chicken/hen-tovuq
Crow-qarg’a
Duck-o’rdak
Eagle-burgut
Goose-g’oz
Owl-Boyo’g’li
Partridge-kaklik
Rooster-xo’roz
Turkey-induk


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:24 | Message # 18
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
INSECTS & AMPHIBIANS
Ant-chumoli
Bee-asalari
Butterfly-kapalak
Caterpillar-qurt
Cockroach-suvarak/tarakan
Fish-baliq
Flea-burga
Fleas- burgalar
Fly-pashsha
Frog-qurbaqa
Insect-hashorot
Lice-bit
Lizard-kaltakesak
Mosquito-chivin
Snail-shilliqqurt
Snake-ilon
Spider-o’rgimchak
Termite-termit
Tick-kana
Wasp-ari
Worom-chuvalchang


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:24 | Message # 19
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
THE OFFICE
Chair-stul
Computer-kompyuter
Desk-stol
Drawer-tortma
Fax-faks
File-fayl
Meeting-majlis
Paper-qog’oz
Pen-ruchka
Pencil-qalam
Photocopier-kseroks mashinasi
Photocopy-kseroks
Printer-printer
Program (computer)-programma
Red tape-qog’ozbozlik
Report-hisobot
Ruler-lineyka
Telephone-telefon
Telex-teleks
Typewriter-mashinka


 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:26 | Message # 20
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
TIME & DATES

Century – asr
Decade – o’n yil
Year – yil
Month – oy
Fortnight – ikki hafta
Week – hafta
Day – kun
Hour – soat
Minute – minut
Second – sekund

Dawn – tong payti
Sunrise – kun chiqish payti
Morning – ertalab
Daytime – kunduzi
Noon – tush vaqti/abet
Afternoon – abetdan keyin
Evening – kechqurun
Sunset – kunbotar vaqti
Night – kechasi
Midnight – yarim kecha

Dawn – tong payti
Sunrise – kun chiqish payti
Morning – ertalab
Daytime – kunduzi
Noon – tush vaqti/abet
Afternoon – abetdan keyin
Evening – kechqurun
Sunset – kunbotar vaqti
Night – kechasi
Midnight – yarim kecha

Four days before – to’rt kun oldin
Three days before – uch kun oldin
The day before yesterday – o’tgan kuni
Yesterday – kecha
Today – bugun
Tomorrow – ertaga
The day after tomorrow – indinga
Three days from now – uch kundan keyin
Four days from now - to’rt kundan keyin

The year before last – ikki yil oldin
Llast year – o’tgan yili
This year – bu yil
Next year – keyingi yil
The year after next – ikki yildan keyin
Last week – o’tgan hafta
This week – bu hafta
Next week – keyingi hafta

This morning – bugun ertalab
Now – hozir
Tonight – bugun kechqurun
Yesterday morning – kecha ertalab
Yesterday afternoon – kecha abetdan keyin
Yesterday night – kecha kechasi
Tomorrow morning – ertaga ertalab
Tomorrow afternoon – artaga abetdan keyin
Tomorrow night - ertaga kechasi

In the morning – ertalab
In the afternoon – abetdan keyin
In the evening – kechki payt

Past – o’tgan
Present – hozirgi
Future – kelasi, keajak

What date is it today? – Bugun chislo necha?
What time is it ? - Soat necha bo’ldi
It is nine o’clock – Soat to’qqiz 
DURDONDate: Yakshanba, 16-Mar-2014, 08:27 | Message # 21
SUPER ADMINKA
Group: Admin yordamchisi
Messages: 10134
Status:
TOOLS

Binoculars – durbin
Brick – g’isht
Brush – ch’tka
Cable – kabel
Cooker – plita
Drill – parma
Eyeglasses – ko’zoynak
Gas bottkle – gaz baloni
Hammer – bolg’a
Handle – dastak, ruchka
Hose – shlang
Insecticide – insektitsid
Ladder – Narvon, shoti
Machine – mashina
Microscope – mikrosko’p
Nail – mix
Padlock – qulf
Paint – bo’yoq
Pickaxe – qo’shbosh
Plank – taxta
Plastic – plasmassa
Rope – arqon
Rubber – rezinka
Rust – zang
Saw – arra
Scissors – qaychi
Screw – vint
Screwdriver – otvertka
Spade – kurak
Spanner/wrench – gayka klyuchi
String – ip
Sunglasses – qora ko’zoynak
Telescope – telesko’p
Varnish – lak
Wire - sim


 
Forum » CHET TILLAR BO'LIMI » Ingliz tili uchun » Inglizcha-O´zbekcha lugat
  • Page 1 of 1
  • 1
Search: